A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!
 

Miskolci Egyetem

Egészségügyi Kar


Az intézmény adatai

Cím3508 Miskolc, Mész utca 1.
Telefon46/ 366-560
Emailrekefk@uni-miskolc.hu
Honlaphttp://www.uni-miskolc.hu/ek/
Kapcsolattartó NeveDr. habil. Fodor Bertalan
Kapcsolattartó Beosztásatudományos dékánhelyettes
Kapcsolattartó Email Címefodor@uni-miskolc.hu

Az intézményen belül országos szinten kiemelkedő tudományos tevékenységek bemutatása: (avagy melyek azok a kutatási területek amelyek a legjellemzőbbek az egyetem tudományos tevékenységére, illetve ezekben elért eddigi eredmények)

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karon folyó munka az utóbbi időben nagymértékben specializálódott. Mind az oktatási feladatainkban (pl. CRA szakirányú továbbképzés), mind kutatásainkat tekintve megerősödött a „pharmaceutical” irányzat. Nagy fajsúllyal jelenik meg kutatásainkban a nanomedicina, nanotoxicológia, nanotechnológia. Összeállítás és „újra” akkreditálás alatt van a Műszaki Anyagtudományi Karral együtt a biomérnök Msc curriculum, valamint előkészületben van a CRA Msc akkreditációs anyag. Mindezen oktatási és kutatási feladatok ellátására szükségessé vált egy önálló tanszéki struktúra, amely – az említetteken túl – ellátja a Kar elméleti egészségtudományi tárgyainak oktatása közül az „alapozó” tantárgyak gondozását is. Különösen indokolja az új tanszék megalapítását a legutóbbi sikeres egyetemi TIOP és TÁMOP pályázat, melyekben az Egészségügyi Kar kiemelt jelentőséggel bír (500 MFt). A fejlesztések révén - nemcsak az Egyetemen -, de egész Miskolc, sőt az Észak-magyarországi régió humán élettudományi elméleti kutatása soha nem látott mértékben megerősödik. Az így létrejövő infrastruktúra és humán erőforrás kapacitás jelentős hazai és nemzetközi felfedező és alkalmazott kutatási projectekbe való kapcsolódást tesz lehetővé. A megvalósuló fejlesztésekkel – ezeken túl – komoly kutatási piaci szolgáltatás nyújtása válik lehetővé. Mindezen feladatok rendszer szintű kivitelezése, folyamatos működtetése és koordinálása elképzelhetetlen egy önálló tanszéki struktúra nélkül.

Jelenleg milyen szakmai együttműködésekkel rendelkeznek hazai és nemzetközi vonatkozásban? (kutatási tevékenység, vállalkozói megbízás)

Prof. Dr. Gert Storm (Utrect University, Department of Pharmaceutics, Hollandia) - szolgáltatási szerződés keretében együttműködés liposzómális gyógyszerhordozó gyártás-technológiai fejlesztésének és nanotoxikoló-giai karakterizálásának szakértői támogatására.

Kromat Kft. – szolgáltatási szerződés keretében együttműködés molekuláris és sejtbiológiai szakértői tanácsadás és felhasználói tréning igénybe vételére.

Milyen hazai és nemzetközi pályázatokban vett részt?

TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001

A projekt célja, hogy hozzájáruljon a Miskolci Egyetem vonzerejének növeléséhez a minőség javításán keresztül, ezzel elősegítse a régió gazdasági és társadalmi modernizálását. Ennek érdekében a Miskolci Egyetem a hazai gazdaság és társadalom szempontjából kiemelt fontosságú, stratégiai kutatási területeken nemzetközi színvonalú K+F+I tevékenység műveléséhez szükséges szellemi kapacitás felépítésére törekszik. A cél eléréséhez szükséges kutatási infrastruktúrafejlesztést az elnyert TIOP-1.3.1-10/1 pályázat biztosítja. A projekt célja: a szellemi potenciál fejlesztése, a kutatási infrastruktúra fejlesztése, a stratégiai kutatási területek minőségi fejlesztése és az intézmény kapcsolatrendszerének fejlesztése. A célkitűzéseket négy stratégiai jelentőségű Kiválósági Központ munkája által kívánjuk elérni. A Kiválósági Központok és a bennük működő kutatói műhelyek fő feladata, hogy nemzetközi elismertségű szenior kutatók köré eredményes kutatói teamek épüljenek fel. A sok szakterületen belterjes kutatói csoportokba új kutatók kapcsolódhatnak be növelve a kutatói motiváltságot és kihasználva az interdiszciplinaritásban rejlő előnyöket. A fiatal kutatók (PhD jelöltek és MSc hallgatók) számára biztosítandó minőségi témavezetés, és a kutatási feltételek biztosítása közvetlen hatással vannak az érintett doktori iskolák képzésének színvonalára, a hallgatói tehetséggondozásra és a kutatói utánpótlásra.

Az Egészségügyi Kar - a 2. Alkalmazott Anyagtudomány és Nanotechnológia Kiválósági Központhoz tartozva -
legfontosabb célja kapcsolódni az anyagtudományi, anyaginformatikai, nanotechnológiai és nanotoxikológiai kutatásban és fejlesztésében élenjáró nemzetközi trendekhez, alkalmazni a legmodernebb tudományos módszereket, eljárásokat és tapasztalatokat. Fontos törekvés a különleges tulajdonságokkal rendelkező anyagokra vonatkozó tudás bővítése, ismeretalapú, igényre szabott és előre jelezhető jellemzőkkel rendelkező anyagok kutatása. Tudományos műhely, melyben az Egészségügyi Kar kutatói végzik tudományos tevékenységüket: Kísérletes és diagnosztikai élettudományok (Műhelyvezető: Prof. Dr. Barkai László).

 

TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0005

A projekt alapvető hosszú távú célja a Miskolci Egyetem oktatási, kutatási, innovációs, valamint külső és belső szolgáltatási infrastruktúrájának megújítása, illetve bővítése, az Intézmény komplex értelemben vett hazai és nemzetközi versenyképességének megújítása: oktatásra és kutatásra alkalmas terek kialakítása; kutatási tevékenységre alkalmas terek létrehozása, részben gazdálkodó szervezetekkel együttműködve; gyakorlati képzési laboratóriumok létrehozása, kialakítása, felújítása, korszerűsítése; kutatási kapacitások növelése, a kutatóhelyek és a régió gazdálkodó szervei közötti együttműködésre alkalmas innovációs környezet megteremtése, informatikai hálózat komplex fejlesztése.

A Miskolci Egyetem területén, az elnyert TIOP pályázat keretében 60 millió Ft értékben építési beruházás és 200 millió Ft értékben megvalósult eszközbeszerzések révén létrejött a Nanobiotechnológiai Kutató Laboratórium, amely az észak-magyarországi régió felzárkóztatását célozta meg. Az újonnan kialakított laboratórium alkalmas molekuláris biológiai, klinikai és analitikai vizsgálatok, mérések elvégzésére. A beszerzett készülékek a régióban egyedülálló, korszerű műszerparkot alkotnak. A labor jól kiegészíti a környező laboratóriumok mérési potenciálját, szolgáltatásait. A nano- és biológiai kutatások infrastrukturális feltételeinek megteremtésével az északkeleti régióban élenjáró K+F tevékenység is kezdetét vette.

 

TÁMOP-4.1.1-C-12/1/KONV-2012-0001 „KEZEK”

X. Észak-magyarországi Élettudományi Regionális Tudás-klaszter és közös képzés

Az Észak-magyarországi régióban olyan új képzési programok tananyagainak elkészítése a cél, amelyek az élettudományokhoz kapcsolódnak és a Régió három felsőoktatási intézménye (Miskolci Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola és Károly Róbert Főiskola) kapacitásait, sajátosságait figyelembe vevő ismeretköröket tartalmaznak. Ezek az új képzési programok nemcsak a hazai érdeklődők számára lennének elérhetőek, hanem az európai felsőoktatási térségben a külföldiek számára is. A képzési programok moduláris felépítésűek és az egyes modulok kidolgozása során hangsúlyozottan figyelembe vesszük az adott felsőoktatási intézmény sajátosságait és kapacitásait. Az egyes modulok így az együttműködő felsőoktatási intézményeknek megfelelően tematikájukban jól elkülönülnek egymástól, de a teljes képzés tekintetében, a kompetenciák elsajátításában egymást kiegészítve szerves egységet alkotnak. A Miskolci Egyetem elsősorban a humán élettudományokra/egészségtudományokra és a műszaki tudományokra fókuszált modul megvalósítását tervezi.

A projekt konkrét célja a biomérnök, ill. biotechnológus képzés alapjának moduláris rendszerű összeállítása. Jelen pályázatban ezen témacsoportban a biomérnök MSc képzés indításának alapját szolgáló tanterv és tantervi tematikák kidolgozását, összeállítását tervezzük a Miskolci Egyetem Egészségügyi és Műszaki Anyagtudományi Karának vezetésével. A biomérnök képzéshez kapcsolódva az alábbi lényeges kompetenciákat és infrastruktúrális/szakmai elemeket biztosítjuk: laboratóriumi gyógyszerfejlesztés, biotechnológia, nanofarmakológia, nanotoxicológia, cell factory, sejtkutatás,  rekreáció-human élettani kutatás és szolgáltatás, klinikai diagnosztika /UH, diagnosztikai laboratórium/, klinikai kutatás.Megosztás