A választás rajtad múlik! Tekintsd meg a vidéki felsőoktatás innovációs teljesítményét és válaszd ki a neked tetsző műszaki- és természettudományos életpályát!
 

Pannon Egyetem

Georgikon Kar


Az intézmény adatai

Cím8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.
Telefon+36-83-545102
Emaildh@georgikon.hu
Honlaphttp://www.georgikon.hu/
Kapcsolattartó NeveDr. Tóth Zoltán
Kapcsolattartó Beosztásaáltalános dékánhelyettes
Kapcsolattartó Telefonszáma+36-83-545068, +36-30-2389542
Kapcsolattartó Email Címetothz@georgikon.hu
Eredmények megjelenítése 1-től 2-ig 2 találatból.
Projektek
Burgonyavész-rezisztens gének azonosítása
Tenyészállatok automatizált citogenetikai szűrővizsgálata
Eredmények megjelenítése 1-től 2-ig 2 találatból.
Portrék
Bene Szabolcs
Petrovicsné Mátyás Kinga Klára

Az intézményen belül országos szinten kiemelkedő tudományos tevékenységek bemutatása: (avagy melyek azok a kutatási területek amelyek a legjellemzőbbek az egyetem tudományos tevékenységére, illetve ezekben elért eddigi eredmények)

A Georgikon Kar sok évtizedes kutatási és fejlesztési tevékenysége eredményeként az agrárkutatás egyik nemzetközileg is elismert hazai fellegvára. A Karon hosszú múltra visszatekintő tudományos ismeretszerzésnek és alkotómunkának az agrártudományok és a kapcsolódó diszciplínák területén vannak tradíciói és olyan nemzeti értéket képviselő felhalmozott tudásbázisa, amelyre stabilan épült fel a fejlődés modern kihívásaihoz igazodó inter- és multidiszciplínáris K+F stratégia.

A főbb kutatási irányokon belül megvalósuló projektek a növénytermesztési és kertészeti-, az állat-, a környezet-, a gazdálkodás-, valamint az agrárműszaki és informatikai tudományok területén folynak.

A keszthelyi kampusz szerves részét képezi az Agrártudományi Centrumon belül működő - országosan egyedülálló - Burgonyakutatási Központ, melyben a termesztés- és tárolástechnológiai vizsgálatok mellett jelentős nemesítői tevékenység is folyik.

A Pannon Egyetem Georgikon Kara kutatási-fejlesztési tevékenységével, egyéb szakmai szolgáltatásaival folyamatosan részt vesz a térség gazdasági életében. Szoros kapcsolatot épített ki a szűkebb és tágabb környezet gazdasági szereplőivel, aminek középpontjában elsősorban innovatív kutatási-fejlesztési feladatok megoldása áll. A Georgikon Kar és az Agrártudományi Centrum jelentős technológia fejlesztő és terjesztő kapacitással rendelkezik, melynek keretében a tudás áramlás döntően hálózatos partnerkapcsolati rendszeren keresztül jut el a termelőkhöz, végfelhasználókhoz.

 

A Georgikon Kar és az Agrártudományi Centrum K+F tevékenysége eredményeként a 2008-2012 időszakban több növényfajta és szabadalom bejelentése, állami elismerése, ill. bejegyzése is megtörtént. Az intézmény ezirányú tevékenysége az elmúlt időszakban kifejezetten eredményesnek ítélhető.

A karon a szervezeti tagoltságnak megfelelően működnek a több tudományterülete átölelő kutató csoportok (24 db), amelyek tevékenységére az egymás közti transzdiszciplináris együttműködés a jellemző:

 

Agrárműszaki Tanszék – Dr. Pályi Béla
Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék

Állattan és Akvakultúra Csoport - Dr. Bercsényi Miklós
Állattenyésztéstani Csoport -  Dr. Polgár J. Péter
Állatélettani és Takarmányozástani Csoport -  Dr. Husvéth Ferenc

Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszék

Turizmus Tanszéki Csoport – Dr. Kovács Ernő
Gyakorlati, Szervezési és Vezetési Tanszéki Csoport – Dr. Kocsondi József
PE - GK Nyugat - Balatoni Társadalomtudományi Kutatóműhely - Dr. Kovács Ernő

Gazdaságmódszertani Tanszék

Informatika Csoport - Dr. Busznyák János
Matematikai és Statisztika Csoport - Zemankovicsné dr. Hunkár Márta
Számviteli Csoport - dr. Urfi Péter

Kertészeti Tanszék - Dr. Kocsis László
Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszék - Dr. Anda Angéla
Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék

Földműveléstani csoport – Dr. Kismányoky Tamás 
Növénytermesztéstani csoport – Dr. habil. Hoffmann Sándor 
Talajtani és Agrokémiai csoport - Dr. Sisák István 

Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék

Biotechnológia Kutatócsoport – Dr. Taller János
Genetika és Növénynemesítési Tanszék – Dr. Alföldi Zoltán
Kémia és Mikrobiológia Tanszék – Dr. Csitári Gábor
Növénytani és Növényélettani Tanszék - Dr. habil Szabó István

Növényvédelmi Intézet

Herbológia és Növényvédőszer Kémia Osztály - Dr. Lehoczky Éva
Higiéne Osztály – Dr. Budai Péter
Növénykórtan Osztály – Dr. Gáborjányi Richard
Növényvédelmi állatan Osztály - Dr. Marczali Zsolt

Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék - Dr. habil Pupos Tibor

 

 

Jelenleg milyen szakmai együttműködésekkel rendelkeznek hazai és nemzetközi vonatkozásban? (kutatási tevékenység, vállalkozói megbízás)

A Georgikon Kar közel húsz országgal tart fenn folyamatos szakmai kapcsolatot többek között Erasmus mobilitás, Tudományos és Technológiai Együttműködés, határon átnyúló együttműködési, Phare-CBC és CEEPUS programok, továbbá intézményközi megállapodások keretében.

 

A keszthelyi telephelyű Georgikon Kar, valamint a keszthelyi és badacsonyi telephelyekkel rendelkező Agrártudományi Centrum jelentős regionális tudományos kisugárzással bír mind a Nyugat-dunántúl, mind a Közép-dunántúl régiókban, különös tekintettel a Balaton régióra. A mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, a környezet-, és természetvédelem, regionális kutatások, turizmus és vendéglátás kutatási partnerkapcsolatok az egész dunántúli tájegységre, valamint az ország egész területére kiterjednek.

 

A keszthelyi kampusz elhelyezkedése folytán, az Ausztria, Szlovénia, Horvátország határmenti régióban fekszik, ezért kapcsolatfelvétel és közös projekt kezdeményezések történtek az elmúlt értékelési időszakban, az említett országok régiós felsőoktatási intézményeivel (Pl: Bécsi Állatorvostudományi Egyetem, Krizevci Mezőgazdasági Főiskola, Maribori Egyetem).

 

A Nyugat-Dunántúl északi határán elhelyezkedő szlovákiai partnerrel a Szlovák Mezőgazdasági Egyetem (Nyitra) tradicionálisan jó együttműködés alakult ki mind a képzés fejlesztés, mind a K+F területén. Több, a nyitrai intézmény által koordinált projekt a Visegrádi V4 együttműködés keretében, a Visegrad Fund finanszírozásával valósult meg. A Georgikon Kar napjainkban is tagja a Visegrad University Association-nak (VUA).

 

A Georgikon Kar szakmai tudományos partneri kapcsolatokat épített ki számos Európai ország egyetemével és kutatóintézetével, ezek közül számos intézménnyel kötött ERASMUS mobilitási megállapodásokat.

 

A Kar érdekelt volt több az Európai Unió 6. és 7. Kutatási, Technológiai-fejlesztési és Demonstrációs Kertprogram által támogatott projektjében.

 

A Georgikon Kar kutatói által művelt kutatások közül 3 felvételt nyert a COST (European Cooperation in Science and Technology) különböző „Akció” programjaiba.

 

A kampusz széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere és projekt aktivitása, hatást gyakorolt a nemzetközi sztenderdek szerinti K+F kultúra „legjobb gyakorlatainak” átvételére, ugyanakkor lehetőséget biztosított a Georgikon Kar tudományos értékeinek közvetítésére.

 

A nemzetközi tudományos és egyéb szakmai kapcsolatok egyik jelentős – oktatási tevékenységben is megnyilvánuló - hozadéka, hogy alkalmassá vált intézményünk arra, hogy 2009-ben az országban elsőként indíthattunk a FAO által támogatott angol nyelvű Agrármérnöki és Növényorvosi MSc szakokat. A graduális képzések mellett PhD tanulmányokat is folytatnak karunkon angol nyelven külföldi hallgatók.

Milyen hazai és nemzetközi pályázatokban vett részt?

 

A Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik: 35 külföldi intézménnyel van partnerkapcsolatban, és 56 nemzetközi szervezetben tag. Kutatási együttműködésben jelenleg nyolc nemzetközi projekt fut, Ebből 1 db EU-FP7, 2 db Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program, 1 db Horvátország-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program, valamint 4 db TéT-projekt. E projektekben Karunk 12 országgal működik együtt. Ezen felül számos külföldi intézménnyel van a Kar oktatási és egyéb szervezeti egységeinek hivatalos vagy informális kapcsolata.

A Georgikon Kar kezdeményezésének eredményeként létrejött pályázatokon kívül jelentős számban és részesedéssel szerepel az egyetem által központilag koordinált K+F, illetve más oktatási, vagy működési célt szolgáló pályázatokban egyaránt (pl. TÁMOP pályázatok). 

Milyen iparágakhoz kapcsolódnak leginkább az Egyetem tudományos munkái? Milyen cégekkel alakult ki együttműködés?

A Georgikon Kar, továbbá az agrárágazati kutatás, a vidékfejleszés és a mezőgazdasági szaktanácsadás alapfeladatait ellátó Agrártudományi Centrum K+F megrendeléseinek egy része a vállalkozói, üzemi és szolgáltató szféra szereplőitől származik.

Az elmúlt 5 év tapasztalatai alapján 45-50 vállalkozás, más kutatószervezet adott különböző nagyságrendű kutatási, vagy kísérleti munka elvégzésére megbízást.

 

A Georgikon Kar partnerkapcsolatait tekintve legnagyobb számban vállalati partnerekkel rendelkezik, ami főként az alkalmazott kutatás területén jelent előnyt, másfelől ezek a kapcsolatok az oktatási tevékenységet is segítik, különösen a gyakorlati oktatás területén. A vállalati partnerkapcsolatok dominanciája az Agrártudományi Centrum esetében még szembetűnőbb.

 

A mezőgazdasági és feldolgozóipari termelés, továbbá az „agribusiness” területén tevékenykedő kiszolgáló, integráló és  fejlesztő tevékenységet folytató vállalatok által az innovációs járulék terhére adott megbízások nagyon direkt visszajelzést nyújtottak a gyakorlati szakma fejlesztési igényeiről. A Georgikon Kar és az Agrártudományi Centrum kutatóhelyei számára évente 20-25 vállalkozás adott innovációs megrendelést az egészen kis léptékű fejlesztéstől a több éven át húzódó 10 MFt nagyságrendű kutatásokig. A jogalkotó 2011. december 31. után megszüntette az innovációs járulék leírásának lehetőségét, de ennek ellenére számos vállalattal ma is folyamatos az együttműködés.

 

A gazdasági válság kedvezőtlenül érintette a versenyszféra legtöbb szereplőjét, így a kar számos partnerét, K+F megrendelőjét is. A kihívásokra bizonyos válaszlépésekkel sikerült megoldást találni; például a növényfajták hasznosítására értékesítési hálózat kiépítése révén, amely a növényanyagon kívül a megkövetelt technológiában megtestesült K+F Know-how-t is értékesíti. Ezen keresztül, valamint a mezőgazdasági szaktanácsadás közvetítésével átadott eredmények kapcsán – az Agrártudományi Centrumot is beleértve - több száz termelővel és feldolgozóval áll fenn partneri kapcsolat.

 

Fontosnak tartjuk kapcsolataink gazdasági szférával történő erősítését, mivel a kutatási-fejlesztési együttműködésen és forrásteremtésen túlmenően, a gyakorlati oktatáson keresztül, a lobbyerőn át, a végzett hallgatóink karrierlehetőségeinek elősegítéséig számos területen előnyös intézményünk színvonalas működése szempontjából - beleérve a gyakorlati szféra felől érkező, végzett hallgatóink képzettségére, továbbá a gazdasági szféra igényeire vonatkozó visszajelzéseket is. Terveink között szerepel a gyakorlat orientált K+F illetve innovációs megbízások, együttműködések számának és volumenének növelése. A gazdasági szférával szorosabbra fűződő kapcsolatoknak további hozadéka a kar számára a partnervállalatok és az ott dolgozó szakemberek érdeklődésének közvetlen felkeltése a szakirányú továbbképzéseink (szakmérnöki képzések) iránt, továbbá a tananyagok gyakorlati szakma igényeinek megfelelő folyamatos fejlesztése, ezáltal képzéseink versenyképességének növelése.

 

 Megosztás